Saturday, January 14, 2012

MOTIVACIONI

MOTIVACIONI

Ç’është motivacioni?
Për psikologjinë motivacioni është një temë qëndrore për shumë arsye. Njerëzit
angazhohen vazhdimisht në sjellje të qëllimshme dhe prapa këtyre sjelljeve janë motivet.
Konceptet motivacionale na mundësojnë të kuptojmë gjithë larminë e sjelljeve të një
individi apo të sjelljeve midis individëve.
Motivet nxisin dhe drejtojnë sjelljen e individit për arritjen e disa qëllimeve. Ekzistojnë
tre kategori kryesore motivesh: motivet biologjike, motivet stimuluese dhe motivet e
mësuara në shoqëri. Motivet biologjike si uria, etja, rregullimi i temperaturës dhe seksi
kanë një bazë të përcaktuar fiziologjike. Motivet stimuluese si stimulimi ndijor, kërkimi,
kurioziteti, kënaqsia nga marrdhëniet me të tjerët, kompetenca bëjnë që individët të
kërkojnë stimulim ndijor përmes bashkëveprimit me mjedisin. Këto motive janë të
brendshme dhe të pamësuara, por nuk duket se kanë një bazë fiziologjike. Motivet e
mësuara në shoqëri si suksesi, pushteti dhe atashimi përcaktohen kryesisht nga të
mësuarit dhe kanë në bazë përvoja sociale.
Sjellja e motivuar nis dhe vazhdon të drejtohet drejt një qëllimi. Ajo ndryshon në
intensitet dhe qëndrueshmëri. Në këtë mënyrë motivacioni mund të mendohet se është
forca që nis dhe drejton sjelljen, si dhe faktori që përcakton intensitetin dhe
qëndrueshmërinë e kësaj sjelljeje. P.sh: kur jemi të uritur nisim të kërkojmë ushqime, apo
kur jemi të mërzitur nisim të bëjmë ndonjë gjë për të hequr mërzinë. Këto veprime
nxitëse (inicuese) mund të komandohen e të urdhërohen nga brenda individit ose nga
mjedisi i jashtëm. P.sh: ne mund të jemi të uritur për shkak të nivelit të ulët të sheqerit në
gjak (brenda individit) ose sepse sapo kemi parë një ëmbëlsirë të mrekullueshme (jashtë
individit). Motivacioni e bën sjelljen tonë të jetë e drejtuar. P.sh: kur jemi të uritur, ne
kërkojmë ushqim dhe nuk kërkojmë të lexojmë gazetën.
Motivacioni përcakton intensitetin dhe qëndrueshmërinë e sjelljes tonë. Intensiteti ka të
bëjë me faktin sesa e fortë është sjellja. P.sh: ju mund të jeni pak i uritur dhe nëse keni
ushqim pranë do ta hani, por nëse nuk keni ushqim gati ju ndoshta do të kryeni një sjellje
tjetër. Nga ana tjetër nëse jeni tmerrësisht të uritur, ajo që ka më shumë mundësi të
ndodhë është që ju të angazhoheni në kërkim të ushqimit, duke bërë çmos për realizimin
e qëllimit. Shkalla e motivacionit që ne kemi do të ndikojë mbi qëndrueshmërinë. Disa
herë ne do të këmbëngulim për një kohë të gjatë për arritjen e qëllimit, ndërsa herë të
tjera do të heqim dorë (nuk do të jemi të qëndrueshëm) pas një përpjekjeje të shkurtër.
Motivacioni nuk vëzhgohet drejtëpërsëdrejti, por për të konkludohet pasi vëzhgohet
sjellja e subjekteve.

Teoritë për motivacionin.
Fakti që koncepti i motivacionit është shumë i ndërlikuar, ka bërë që të lindin shumë teori
për të shpjeguar atë. Pyetja kryesore është: Pse bëjmë atë që bëjmë? Ka disa teori që
përpiqen të shpjegojnë motivet e sjelljes sonë.


Teoritë biologjike.
Instinkti. Zoologët dhe psikologët e hershëm vunë re se disa sjellje të kafshëve dukeshin
stereotipike dhe universale. Pra, çdo antar i species kryente të njëjtin model sjelljeje. Këta
vëzhgues e përcaktuan instiktin si një sjellje të trashëguar nga gjithë antarët e species. Në

fillim të shekullit të kaluar teoria instinktive e dominoi psikologjinë. Kjo teori i sheh
instinktet më shumë si prirje për të vepruar në një mënyrë të dhënë sesa si reagime
absolute, reflekse apo si gjëra të mësuara. Në fakt ai mendonte se instinktet formonin
bazën mbi të cilën ne, duke përdorur përvojat, formojmë zakonet. Sipas James njerëzit i
kanë të gjitha instinktet e kafshëve më të ulta, plus një larmi instinktesh përjashtimisht
njerëzore. Disa nga instinktet që përmend James janë: kurioziteti, ndrojtja, modestia,
frika, humori, keqardhja, pastërtia, xhelozia, të qenit i shoqërueshëm dhe rivaliteti. Me
listën e instikteve James u përpoq të argumentonte se sjellja njerëzore kishte tek instinkti
bazën e vet biologjike.
Teoritë e hershme mbi instinktet nuk zgjatën shumë. Kuó argumentoi se ato sjellje që
konsideroheshin instinktive, ishin në të vërtetë të mësuara. Ai tregoi gjithashtu se
instinktet shkaktoheshin më tepër nga ngacmues mjedisorë sesa nga faktorë të brendshëm
të lindur. Tolman argumentoi gjithashtu se problemi më i madh me konceptin
motivacional të instinktit ishte se ai në fakt nuk e shpjegonte dot sjelljen, por vetëm sa e
përshkruante atë.
Sociobiologjia.
Pse do ti sakrifikonin prindërit jetët e tyre për të shpëtuar fëmijët? Pse të gjitha kulturat i
kanë detajuar ritualet martesore dhe kanë përcaktuar rregulla për afinitetet komplekse? A
ekziston ndonjë bazë evolucioniste për sjellje të tilla njerëzore si ndihmë, agresioni,
zgjedhja e partnerit seksual, sjellja prindërore apo ajo territoriale? Përgjigjen e këtyre
pyetjeve e jep sociobiologjia.
Sociobiologjia është studimi i bazës gjenetike të sjelljes sociale. Një koncept kyç në këtë
teori është se individi është i programuar gjenetikisht për tu sjellë në mënyrë të tillë që
gjenet e tij të trashëgohen në gjeneratën tjetër. Literatura për sjelljen e kafshëve është e
mbushur me vëzhgime të modeleve martesore të kthyera në rituale dhe me shfaqe të
agresivitetit territorial.
Sociobiologjia është kontradiktore sepse shpall se bazë gjenetike ka jo vetëm biologjia
njerëzore por edhe sjellja sociale e tyre. Përderisa transmetimi i geneve nga një brez në
tjetrin bëhet përmes riprodhimit, përpjekjet njerëzore për të zgjedhur partnerin, martesa
dhe funksioni i prindit janë jashtëzakonisht të rëndësishme. Sociobiologjia parashikon se
njerëzit do të kryejnë ato sjellje që do ti ndihmojnë ata gjenetikisht.
Sjellja e njerëzve është e motivuar themelisht nga egoizmi. Edhe njerëzit nuk martohen e
nuk bëjnë fëmijë, ata do të bëjnë përpjekje për ti transmetuar genet e tyre në gjeneratën
tjetër. Çdo fëmijë mbart 50% të geneve të një personi, ndërsa çdo nip a mbesë mbart
25% të tyre. Kështu nëse një person arrin ta shtyjë vëllanë ose motrën të ketë dy fëmijë,
kjo gjenetikisht konsiderohet njësoj sikur ai të kishte dy fëmijë.
Në martesë dhe në zgjedhjen e partnerit meshkujt dhe femrat kanë strategji të ndryshme
riprodhimi. Sipas kësaj teorie gjëja më e keqe për një mashkull do të ishte nëse partnerja
e tij do të ngelej shtatzënë me një mashkull tjetër. Pse? Sepse pasardhësi biologjikisht
nuk do të ishte i tij. Kështu meshkujve iu duhen të paktën 9 muaj bashkëjetesë për të qenë
të sigurtë që shtatzënia nuk është shkaktuar nga dikush tjetër. Një femër nga ana tjetër
kërkon dikë që të kujdeset për të (dhe foshnjën) e ti përkushtohet. Ajo do mbrojtje, kështu
që ajo është në kërkim të një mashkulli me pozitë, pushtet dhe pasuri.
_ Cili partner është më i madh kur bëhet martesa? Teoria sociobiologjike do të
parashikonte: mashkulli, përderisa ai piqet dy vjet më vonë se femra, përderisa për të
vënë pasuri duhet kohë, përderisa ai duhet të jetë i aftë të mbrojë gruan. Sipas një
studimi kur martohen burrat ka të ngjarë të jenë dy vjet më të mëdhenj se gratë.
_ Kur martohen për herë të parë me cilët prindër bashkëjeton çifti? Ata shpesh jetojnë
me prindërit e burrit, në mënyrë që prindërit e tij të kujdesen për gruan. Kur ata dalin
shëtitje dhe qëllon të kenë fëmijë të vogël, nëna e cilit prej bashkëshortëve vjen për të
ndihmuar? Vjehrra, sepse vetëm ajo është gjyshja absolutisht e sigurtë se fëmija është
nipi i saj.
_ Pse njerëzit i japin rëndësi pasjes së fëmijëve? Një arsye e rëndësishme është presioni
prindëror. Prind i suksesshëm është ai që bëhet gjysh, përderisa kjo gjë e siguron atë
se genet do të përjetësohen në brezat e ardhshëm.
_ Dhe më në fund, pse prindërit sakrifikojnë për fëmijët e tyre? Sepse fëmijët bartin
genet e tyre në brezin tjetër.
Sociobiologët ende nuk kanë patur kohë të mjaftueshme për të vërtetuar parashikimet e
tyre. Kështu ata do të duhet të presin para se të mund të nxjerrin konkluzione të bazuara.

Teoria motivacionale e Freud.
Përveç teorisë mbi instinktin e jetës dhe të vdekjes (që do të shqyrtohet në kapitullin për
personalitetin), Frojdi bën të ditur se instinktet kanë katër karakteristika: burimin, forcën
shtytëse, qëllimin dhe objektin. Burimi i instinktit është nevoja trupore që aktivizon
motivacionin. Forca shtytëse është intensiteti ose fuqia e motivacionit. Qëllimi i instinktit
është kënaqsia, e cila arrihet duke pakësuar nevojën trupore. Objekti i instinktit është
mjeti me të cilin plotësohet nevoja.
P.sh: ne mund të jemi të uritur (burim) dhe të motivuar për të ngrënë (forca shtytëse). Ne
mund ta pakësojmë urinë me ushqim (qëllimi) dhe kështu hamë (objekti). Teoria e Frojdit
është kritikuar sepse përpiqet të shpjegojë atë që porsa ka ndodhur dhe jo të shpjegojë
sjelljen. Megjithatë kjo teori ka shërbyer si model i hershëm i konceptit impuls.

Teoria e impulsit.
Termi impuls u përdor për herë të parë për të përshkruar forcat e brendshme që na shtyjnë
të bëjmë diçka. Ai argumentoi se impulse të ndryshme motivojnë sjellje të ndryshme.
P.sh: impulsi i urisë motivon të ngrënët dhe impulsi i etjes motivon të pirët.
Karakteristikat e impulseve janë: drejtimi, intensiteti dhe qëndrueshmëria apo
këmbëngulja (të cilat i kemi përkufizuar më sipër). Koncepti i impulsit shpesh lidhet me
procesin e homeostazës.
Homeostaza. Nëse e fshihni urinë do të vini re se ajo shfaqet periodikisht (tre apo katër
herë në ditë). Kur ndodh kështu uria çon në një sjellje të veçantë (ngrënien) e cila e shuan
atë. Pasi arrihet qëllimi i të ngrënit për disa kohë nuk jeni më të motivuar nga uria. Motivi
i urisë ndjek një cikël që shpjegon konceptin e homeostazës. Ky koncept u paraqit nga
Cannon në vitin 1939 për të shpjeguar sesi proceset e brendshme trupore mbahen në një
gjendje të qëndrueshme ekuilibri. Shembulli më i lehtë i mekanizmit homeostatik është
temperatura. Ne mund ta gradojmë termostatin e shtëpisë në 70°C. Kur temperatura bie
nën 70°C sistemi takohet. Po ashtu kur temperatura e trupit tonë ngrihet, ne djersijmë që
ta ftohim trupin tonë dhe kur temperatura e trupit bie ne dridhemi për ta ngrohur atë.
Sa herë që ndodh një shmangje nga homeostaza, krijohet një nevojë biologjike. Kjo
nevojë që shpesh vjen për shkak të mungesave, krijon një nxitje psikologjike apo një
impuls. Impulsi siguron energjinë për sjelljen që synon qëllimin. Kjo gjë rivendos
homeostazën dhe kështu pakëson impulsin. Ky cikël i homeostazës përsëritet vazhdimisht
dhe individi ruan ekuilibrin e brendshëm.

Teoritë e shtysës.
Në kundërshtim me teorinë që e trajton motivacionin si një impuls të brendshëm tërheqës,
psiokologët kanë propozuar gjithashtu edhe një teori shtytëse. Sipas kësaj teorie,
ngacmues të jashtëm, të quajtur shtysa e shtyjnë individin drejt disa qëllimeve. Disa herë
nuk është ndalimi ai që shkakton nevojën biologjike, e cila sjell si pasojë një impuls
psikologjik për të rivendosur homeostazën. Për më tepër ne jemi të motivuar nga
ngacmues të jashtëm, që quhen shtysa e që na shtyjnë drejt disa qëllimeve. P.sh: ju mund
të tundoheni të hani një ëmbëlsirë edhe kur jeni të ngopur pas një darke të bollshme.
Shtysat janë objekte apo ngjarje të mjedisit që motivojnë individin në mungesë të një
nevoje të dukshme biologjike: ju nuk kishit nevojë për ëmbëlsirën, megjithatë ju ishit të
motivuar për ta ngrënë. Shtysat mund të jenë pozitive apo negative. Ne jemi të motivuar
të presim disa shtysa pozitive dhe po ashtu të motivuar të shmangim shtysat negative.

Teoria e nivelit të nxitshmërisë.
Teoria e motivacionit e nivelit të nxitshmërisë e vë theksin në nivelin e energjisë së
nevojshnme për të rregulluar nxitshmërinë tonë të përgjithshme. Disa herë ne kemi
nevojë të rrisim nivelin e nxitshmërisë me anë të të ecurit, soditjes, të ndjerit ose me
sjellje të tjera aktive ndijore. Herë të tjera ne mund të kemi nxitshmëri të lartë dhe nevojë
për ta ulur nivelin e saj me anë të gjumit, pushimit apo duke u marrë me forma të tjera
qetësimi.
Teoria e nivelit të nxitshmërisë e sheh njeriun si një të tërë dhe shpall se për të kuptuar
sjelljen e tij ne duhet të studiojmë sesi e rregullon ai nivelin e vet të nxitshmërisë. Parimi
themelor i teorisë motivacionale të nivelit të nxitshmërisë është se nxitshmëria kryhet
brenda një kontinuumi (ndryshueshmëria rrjedhëse e një fenomeni brenda një intervali)
nga nivele shumë të ulta (si p.sh: në gjumë) e deri në nivele shumë të larta (gjatë ankthit
apo emocioneve të forta). Sjellja motivohet atëherë kur ndyshon niveli i nxitshmërisë dhe
ky nivel mesatar i nxitshmërisë krijon adaptim më efikas sjellor.

Motivet biologjike.
Motivet biologjike kanë një bazë të përcaktuar fiziologjikisht. Këto motive janë
biologjikisht të domosdoshme për mbijetesën e individit dhe species. Ato përfshijnë
urinë, etjen, rregullimin e temperaturës trupore, shmangjen e dhimbjes dhe dëshirën
seksuale.
Ushqimi, uji dhe një temperaturë e caktuar janë gjithnjë të domosdoshëm për të qenë
gjallë. Përpjekjet tona për ti plotësuar këto nevoja janë të ngjashme me impulset për tu
ngopur me ajër, për të kryer jashtëqitjen, për të fjetur e për të shmangur dhimbjen.
Mosplotësimi i këtyre nevojave bën që impulsi të bëhet më i fortë. Sa më e madhe të jetë
koha kur një organizmi i ka munguar ushqimi, aq më aktiv bëhet ai në kërkim të tij (në
një moment të caktuar mungesa e ushqimit bën që organizmi të fillojë ngadalësimin e
veprimtarisë).

Papërsëritshmëria e impulsit seksual. Nevoja seksuale, ndryshe nga disa nevoja të tjera
është e papërsëritshme. Megjithëse seksi është klasifikuar si një impuls biologjik,
mosplotësimi i tij nuk i rrezikon individit jetën dhe ai nuk aktivizohet përmes ndalimit.
Megjithëse seksi është i domosdoshëm për mbijetesën e llojit, jeta e një individi-anëtar i
këtij lloji nuk kërcënohet nga mungesa e aktivitetit seksual. Impulsi seksual është
krejtësisht i pavarur nga sasia e mungesës seksuale, megjithëse mashkulli nuk ka dëshirë
seksuale për një kohë të shkurtër pës ejakulacionit dhe megjithëse të dy sekset mund ta
ndërpresin aktivitetin seksual pasi të jenë konsumuar tërësisht. Në stimulimin apo
frenimin e motivacionit të njerëzve për aktivitet seksual aktivizohen faktorë të
rëndësishëm psikologjikë. Një ndryshim tjetër i seksit nga impulset e tjera biologjike
është se individët e kërkojnë aktivisht nxitshmërinë seksuale sepse çdo rritje e impulsit
është shpërblyese në vetvete. Edhe kafshët, edhe njerëzit e konsiderojnë shpërblim
nxitshmërinë seksuale edhe kur nuk ka konsumim seksual dhe megjithëse konsumi
shkakton vetëm kënaqsi momentare.

Motivet stimuluese
Kërkimi dhe kurioziteti. Njohja e mjedisit ku jetojmë me të mirat e me të keqijat e veta,
ka shumë rëndësi. Motivi i kuriozitetit na shtyn të kërkojmë të renë dhe kompleksitetin
dhe pa ndonjë motivacion tjetër të dukshëm ne kërkojmë dhe eksplorojmë mjedise të reja.
Kurioziteti dhe kërkimi (eksplorimi) vihen re shpesh tek bebet. Ato parapëlqejnë të
sodisin më shumë modelet komplekse sesa ato të thjeshta. Bebet janë në kërkim të
vahdueshëm të mjedisit të vet duke prekur, soditur, dëgjuar dhe shijuar. Ndërsa rritemi,
ne kërkojmë në mjedisin tonë gjithnjë e më shumë gjëra të reja e komplekse. Në të
njëjtën situatë ne e humbasim gradualisht interesin dhe parapëlqejmë shtimin e
elementeve të reja, megjithëse jo njëherësh tek shumë prej tyre. Fëmijët e vegjël mund të
luajnë me orë të tëra me lodra shumë të thjeshta, por vëllezërit dhe motrat e tyre më të
mëdhenj kërkojnë lodra më të detajuara (dhe sigurisht më të shtrenjta).
Motivacioni i brenshëm dhe i jashtëm. Mund të thoshim se ne veprojmë për dy arsye
kryesore: sepse veprimet që bëjmë janë të këndshme dhe argëtuese (motivacioni i
brendshëm) ose sepse ato veprime na çojnë drejt gjërash që i duam (motivacion i
jashtëm). Kjo mund ta përshkruante ndryshimin midis punës dhe lojës. Ju mund të lexoni
tekstin sepse thellë-thellë ai ju pëlqen (motivacioni i brendshëm), ose ju mund ta lexoni
atë për të marrë një notë të mirë (motivacion i jashtëm). Ose ka shumë mundësi që të
veproni për të dyja së bashku.

Motivet e mësuara sociale
Motivet e mësuara sociale përcaktohen kryesisht nga të mësuarit dhe kanë lidhje me
përvojat sociale.
Ecja përpara (suksesi, karriera) – psikologët që studiojnë motivet e mësuara i kanë
kushtuar një vëmendje të konsiderueshme nevojës për të ecur përpara, dëshirës për të
kryer diçka me cilësi të mirë apo dëshirës për të qenë i suksesshëm. Brenda disa kufijve
të caktuar nevoja për të ecur përpara nuk është e lidhur fort me aftësinë. Por njerëzit që
kapin sasi të mëdha pikësh në testet për nevojën për të ecur përpara kanë prirje të dalin
më mirë në testet verbale dhe matematikore dhe të marrin nota të mira në shkollë. Ata që
përjetojnë një nevojë të mprehtë për të ecur përpara shpesh kanë prindër që e kërkojnë
dhe e shpërblejnë pavarësinë e tyre që në vitin e dytë të jetës. P.sh: ata nxiten që kur janë
fëmijë të shkojnë vetë në shtrat, të argëtohen vetë dhe ti zgjedhin vetë veshjet e veta. Këta
njerëz ishin të prirur gjithashtu për të ndjerë përgjegjësi personale për sjelljen e vet dhe
për të parapëlqyer situatat në të cilat merrnin vlerësim për atë që kishin realizuar. Ata
kishin gjithashtu prirjen të ishin novatorë në mënyrën e zgjidhjes së problemeve.
Frika nga mossuksesi – studimet tregojnë se njerëzit që zënë pak pikë në testet e nevojës
për të ecur përpara e për sukses, priren gjithashtu të kenë frikë të madhe nga dështimi
(mossuksesi). Kur ata janë të lirë të zgjedhin qëllimet, pjesa me nevojë më të vogël për të
ecur përpara dhe me frikë më të madhe nga dështimi mund të zgjedhë ose qëllime shumë
të lehta (kështu shmang dështimin) ose shumë të vështira (kështu shmang akuzat për
dështim). Njerëzit me motive të larta për të ecur përpara dhe që kanë vetëm pak frikë nga
dështimi priren të zgjedhin qëllime vërtet sfiduese me të cilat ata rrezikojnë të dështojnë,
por kanë gjithashtu edhe shancin për ta arritur qëllimin.
Pushteti – nevoja për pushtet është dëshirë për kontroll dhe për të ushtruar ndikim.
Pushteti është vetëm njëra nga mënyrat me të cilat ne mund të ndikojmë mbi të tjerët kur
duam diçka prej tyre. Njerëzit me motiv të fortë për pushtet kanë vështirësi për të krijuar
marrdhënie të afërta shoqërore, sepse ata përpiqen të kontrollojnë marrdhënien. Ata
priren gjithashtu të rrezikojnë, të pinë më shpesh alkool dhe të sillen më të shkujdesur se
ata që nevojën për pushtet e kanë më të dobët.
Studimet e tjera tregojnë se njerëzit me nevojë më të madhe për pushtet mund të jenë
shumë të suksesshëm në jetë. Ata bëhen udhëheqës dhe janë të aftë të ushtrojnë ndikim
për të realizuar atë që duan. McClelland vuri në dukje se udhëheqësi nuk është
domosdoshmërisht edhe diktator. Udhëheqësit e suksesshëm janë të aftë ti bëjnë të tjerët
të ndjehen të rëndësishëm dhe shpesh iu hyjnë profesioneve të tilla ku mund të dallojnë
nga të tjerët. Motivi për pushtet ka prirje të veprojë njësoj si për burrat dhe për gratë.
Megjithatë shprehja e këtij motivi mund të jetë e ndryshme, për shkak të ndryshimeve në
ato që priten nga rolet seksuale. Burrat me një nevojë të madhe për pushtet priren të
zihen, të luajnë bixhoz, të rrezikojnë, ndërsa gratë priren të shfaqin një sjellje më të
përgjegjshme sociale (të tillë si vendimi dhe veprimi i duhur). Shumica e studimeve bëjnë
të ditur se motivi për pushtet është një tipar krejt i qëndrueshëm i personalitetit, i cili
është mësuar që herët dhe shprehet në lloj-lloj situatash.

Motivi i atashimit.
Njeriu e shpeh nevojën e vet për atashim duke kërkuar dhe formuar lidhje me njerëz të
tjerë dhe duke punuar që të pranohet dhe ti përkasë grupeve të njerëzve. Kjo përvojë
është edhe tipar i personalitetit dhe motiv. Si tipar i personalitetit atashimi mbetet
konstant gjatë gjithë jetës së individit. Si motiv brenda individit atashimi është një
gjendje që nxitet ose jo në situata të caktuara. Individët me motiv të fortë atashimi mund
të shihen më së shumti duke qëndruar me njerëz të tjerë. Ata janë më shumë të prirur të
gjenden në bashkëveprim me të tjerët, sesa ata që këtë motiv e kanë të dobët. Ata
gjithashtu kanë prirje të shmangin garën dhe konfliktin dhe prandaj nuk arrijnë shpesh të
zënë pozita drejtuese. Disa studime bëjnë të ditur se njerëzit me nevojë shumë të lartë për
atashim janë më pak të shquar, kanë më shumë ankthe për marrdhëniet shoqërore dhe i
frikëson mosmiratimi i të tjerëve. Këta individë priren që edhe nevojën për miratim social
ta kenë më të lartë. Por të dhënat tregojnë gjithashtu se shpesh njerëzit që duken më të
pavarur janë ata që kanë pasur në fëmijërinë e tyre mbështetjen më të madhe sociale.
Sjellja njerëzore është jashtëzakonisht komplekse dhe prandaj nuk është shumë e vështirë
të kuptohet arsyeja pse secila nga teoritë e motivacionit më vete nuk mund të shpjegojë
gjithçka ne bëjmë.


psikologji pytje dhe pergjigje, test psikologji, teste psikologjike, psikologji mjekesore, psikologjia mjekesore, mjekesi psikologji, shkenca e psikologjise, efekte paranormale,

Teoritë e harresës

Teoritë e harresës
Ndonjëherë ne kujtojmë gjëra që na kanë ndodhur kur kemi qenë fëmijë, ndërsa herë të
tjera harrojmë gjëra që na kanë ndodhur dje. A janë kujtimet të përhershme apo kanë
prirjen të zbehen me kalimin e kohës? Dhe nëse kujtimet janë të përhershme, pse nuk
mundemi të përdorim informacionin që na nevojitet atëherë kur duam? Harresa ka të bëjë
me humbjen e dukshme të kujtesës. Ka disa teori kryesore për harresën, si dekompozimi,
interferenca dhe harresa e motivuar.

Prishja (dekompozimi) – sipas teorisë tradicionale përshtypjet shqisore dhe njohuritë e
fituara lënë gjurmë në kujtesë, të cilat me kalimin e kohës zbehen apo prishen për shkak
të mospërdorimit. Kjo është një teori praktike dhe besohet nga shumë njerëz. Por ka
shumë pak dëshmi eksperimentale se kjo prishje ndodh me kujtimet tona në KAGJ. Ne
dimë se kemi prirjen ti harrojmë gjërat me kalimin e kohës, por jo të gjitha kujtimet
zbehen. Ne mund të kujtojmë sot ndonjë fakt që nuk mund të kujtonim dje. Prishja mund
të ndodhë në kujtesën afatshkurtër, ku informacioni zhduket për 30’ nëse nuk përsëritet,
por kjo nuk ndodh në kujtesën afatgjatë.
Interferenca (ndërhyrja) – shumica e psikologëve sot besojnë se kur informacioni kodohet
ashtu siç duhet dhe kur depozitohet në KAGJ, atëherë ai bëhet pak a shumë i përhershëm.
Arsyeja pse ne nuk mund ta riprodhojmë informacionin jo njëherë, por njëherë tjetër
është për shkak të ndërhyrjes së informacioneve të tjera që kemi përvetësuar. Ndërhyrja
mund të shkaktohet nga informacione të përvetsuara më parë (ndërhyrje proaktive) ose
më pas (ndërhyrje retroaktive) informacionit për të cilin bëhet fjalë. Ndërsa dekompozimi
është një problem depozitimi, ndërhyrja është një problem riprodhimi. Në ndërhyrjen
proaktive informacioni që ke mësuar më parë ndërhyn në riprodhimin e informacionit që
është mësuar më vonë. P.sh: nëse dini frëngjisht dhe nisni të mësoni spanjisht, ndoshta do
ta keni të vështirë të mësoni fjalët e reja në spanjisht, sepse njohuritë në frëngjisht
ndërhyjnë në të kujtuarit e fjalëve korresponduese spanjolle. Në ndërhyrjen retroaktive
informacioni i sapomësuar ndërhyn në të kujtuarit e materialeve të mësuara më parë. Pasi
të keni mësuar spanjishten, derisa ta zotëroni pak a shumë mirë, e ndërkohë ta keni lënë
mënjanë frëngjishten, do të shihni se po të përpiqeni të thoni një shprehje në frëngjisht,
do tu vijë më parë në mend përkthimi në spanjisht.

Harresa e motivuar (represioni) – ky është një term i përdorur nga psikologët frojdianë
për procesin e të harruarit të diçkaje që na shkakton ankth. Megjithatë represioni është një
problem personaliteti që mund të çojë edhe në humbje kujtese. P.sh. ju harroni takimin
tek dentisti duke u marrë me shumë gjëra të tjera, sepse tmerroheni nga mbushja e
dhëmballës.

Metakujtesa

Metakujtesa
Metakujtesa është njohja e aftësisë së kujtesës sonë. Njerëzit duket se kanë një ide mjaft
të saktë në lidhje me aftësinë e tyre për ti mbajtur mend gjërat. Nëse dikush iu pyet nëse e
dini ditëlindjen e dikujt, nuk do t’iu duhet shumë kohë për të thënë se atë informacion
nuk e keni depozituar në kujtesë. Po kështu mund të thoni me siguri se e keni shumë më
të vështirë të mbani mend një listë me fjalë kineze, sesa një listë me fjalë në gjuhën tuaj.
Metakujtesa ka të bëjë me faktin sesa dinë njerëzit për sistemet e tyre të kujtesës dhe me
sa saktësi munden ata të parashikojnë shkallën e vështirësisë së një detyre që lidhet me
kujtesën.

KUJTESA

KUJTESA

Ç’është kujtesa? Cili është ndryshimi midis të mësuarit dhe kujtesës?
Në fakt këto dy terma nuk dallohen lehtë nga njëri-tjetri. Për të mbajtur mend diçka në
fillim ajo duhet të mësohet, kurse mënyra e vetme për të provuar sesa është mësuar është
matja e asaj që mbahet mend.

Në temën mbi të mësuarit e përkufizuam të mësuarit si një ndryshim relativisht të
qëndrueshëm të sjelljeve ose aftësive të sjelljes, që vjen si rezultat i përvojës. Kështu të
mësuarit mund të mendohet si marrja e një informacioni të ri apo shprehive të reja.
Kujtesa ka të bëjë me depozitimin e informacionit që mësohet, në mënyrë që ai të mund
të merret dhe të përdoret më vonë. Procesi i kujtesës koincidon me proceset e:
1. perceptimit (perceptimi i stimujve që mësohen),
2. të mësuarit (njohja e lidhjeve midis stimujve)
3. ndërgjegjes (të qenit i ndërgjegjshëm për një informacion të caktuar, në një kohë të
caktuar).

Me qëllim që të mbahet mend diçka një personi i duhet të përfitojë (ose të mësojë)
sjelljen (ose informacionin), ta ruajë atë derisa ti nevojitet dhe më pas të jetë në gjendje ta
verë atë në përdorim. Ruajtja matet duke i kërkuar personit të përdorë informacionin e
mësuar më parë. Harresa apo humbja e ruajtjes është pjesa e të mësuarit fillestar që nuk
mund të riprodhohet e të përdoret.
Kanë qenë të shumta përpjekjet për të përshkruar fazat në të cilat kalojnë kujtimet tona
ndërsa depozitohen. James e shikonte kujtesën primare si pjesë të ndërgjegjes sonë të
vetëdijshme dhe kujtesën dytësore si pjesë të mendjes, në të cilën njohuritë depozitohen
derisa të dalë nevoja për tu sjellë sërisht në ndërgjegje.
Kujtimet tona përbëhen nga tre lloje të dallueshme informacioni: personal, i përgjithshëm
dhe shprehitë. Informacioni i përgjithshëm përfshin njohuri të përgjithshme që i kemi
fituar jashtë përvojave të veçanta (qëndrimi ynë ndaj shkollës, njohuritë për videot, fjalori
ynë), informacioni i shprehive përfshin aftësitë e sjelljes dhe ato të sjelljes (dhënia e
biçikletës, zgjidhja e një fjalëkryqi).

Proceset e kujtesës.
Nëse dikush do t’u pyeste cili është autori i librit që po lexoni, ju mund ti jepnit një nga
këto tre përgjigje: ‘S’e kam mësuar ndonjëherë’, ‘E harrova fare’, ‘S’më kujtohet mirë’.
Këto tre përgjigje i korrenspondojnë në vija të trasha tre përbërësve bazë të sistemit tonë
të kujtesës: kodimi, depozitimi dhe riprodhimi.
Hapi i parë është kodimi – procesi i futjes së informacionit në sistemin tonë të kujtesës.
Nëse së pari nuk e mësojmë apo provojmë diçka, më vonë nuk kemi sesi të jemi në
gjendje ta mbajmë mend. Stimujt që përcaktojmë apo për të cilët jemi të ndërgjegjshëm
duhet të transformohen në një farë mënyre në të dhëna që mund të depozitohen në
‘bankat’ e kujtesës së trurit tonë. Në thelb kodimi është procesi me anë të të cilit sistemi
nervor krijon një përfaqsim të stimujve që ne perceptojmë.
Ka një numër faktorësh që ndikojnë në efektivitetin e procesit të kodimit. Neve na duhet
të përcaktojmë ngjarjen dhe ti kushtojmë vëmendje karakteristikave të saj. Për të mbajtur
mend ne duhet të jemi të motivuar dhe informacioni duhet të jetë i kuptimshëm ose të jetë
i lidhur me jetën tonë. Dhe nëse ne e praktikojmë apo bëjmë prova probabiliteti për ta
mbajtur mend informacionin rritet në mënyrë të ndjeshme.

Pasi informacioni është koduar, ose futur në kujtesën tonë, neve na duhet ta depozitojmë
atë. Hapi i dytë, depozitimi – është procesi që e mban informacionin në sistemin e
kujtesës për një farë kohe. Procesi i kodimit dhe depozitimit nuk dallohen lehtë, sepse
varen reciprokisht nga njëri-tjetri. Kujtesa jonë është një proces dinamik, që ndryshon
vazhdimisht për ti krijuar vend informacionit të ri. Sot besohet se ekzistojnë tre depozita
të veçanta të kujtesës: depozita e kujtesës shqisore, kujtesës afatshkurtër dhe afatgjatë –
kujtimet kalojnë nëpër të tre depozitat.
Hapi i tretë në procesin e kujtesës është riprodhimi – nxjerrja e informacionit nga sistemi
i kujtesës. Ne nuk dimë se ç’kemi depozituar deri në momentin që nxjerrim
informacionin. Ndonjëherë informacioni depozitohet me saktësi, por nuk mund të
riprodhohet në një çast të caktuar. (Kur keni bërë provime, a ju janë kujtuar të gjitha?).
Përgjigjet e provimit janë në kujtesën tuaj, por keni vështirësi në riprodhimin e tyre.
Suksesi i riprodhimit është sigurisht i lidhur ngushtë me efektivitetin e kodimit dhe
depozitimit. Për këtë arsye dallimi midis këtyre proceseve nuk është shumë i qartë.

Depozitimi i informacionit
Kujtesa shqisore
Një ngacmues (stimul) nga mjedisi rrethues vazhdon të veprojë për një kohë të shkurtër
mbi sistemin tonë perceptues edhe pasi të jetë ndërprerë. P.sh. kur fotografi përdor blicin
vazhdojmë të shikojmë dritë edhe më pas (megjithëse blici nuk përdoret më).
Vazhdimësia perceptuese e një ngacmuesi pas ndërprerjes së tij në mjedisin rrethues
quhet gjurma e stimulit.
Kujtesa shqisore quhet depozita e kujtesës ku futet së pari informacioni shqisor.
Informacioni në formën e gjurmës së stimulit në kujtesën shqisore është relativisht i
përpunuar dhe pret të përpunohet më tej.
Kujtesa shqisore ka disa karakteristika të rëndësishme që e dallojnë nga depozitat e tjera
të kujtesës:
_ Informacioni në kujtesën shqisore është pak a shumë një përfaqësim i saktë i stimujve
të mjedisit, por është i papërpunuar.
_ Kujtesa shqisore ka një kapacitet shumë të madh.
_ Kujtimet i mban vetëm për një kohë të shkurtër, më pak se një sekondë.
Kujtesa ikonike – kujtesa shqisore pamore, pra vazhdimi i shkurtër i stimujve pamorë,
quhet kujtesë ikonike. Ikona është një perceptim pamor i përcaktuar, si psh: kujtesa jonë
për një shkronjë a fjalë menjëherë pasi e kemi parë atë.
Kujtesa jehonë – vazhdim i shkurtër i stimulit dëgjimor, pasi tingulli vetë ka pushuar së
vepruari.
Kujtesa afatshkurtër.
Informacioni vendoset në kujtesën afatshkurtër (KASH) kur individi e vë re një stimul.
Ka disa terma që përdoren për këtë fazë të kujtesës, si kujtesë pune, kujtesë çasti, kujtesë
aktive apo kujtesë parësore. Në thelb KASH është vendi ku mbajmë informacionin për të
cilin jemi të ndërgjegjshëm në një moment të caktuar. Na një farë mënyre ajo është
ndërgjegjja jonë dhe ka rëndësi për një shumëllojshmëri detyrash si për të menduarit, të
lexuarit, të folurit dhe për zgjidhjen e problemeve. KASH përdoret kur duam të mbajmë
mend një numër telefoni që sapo e kemi parë në numerator apo kur vendosim çfarë do të
blejmë në dyqanin e ushqimeve. Ndryshe nga kujtesa shqisore, KASH ka kapacitet


shumë të kufizuar, në rreth 7 pjesë informacioni. Kohëzgjatja është rreth 30’, para se ky
informacion të humbasë. Gjithashtu ndryshe nga depozita shqisore, informacioni në
KASH mund të mbahet më gjatë nëse e përsërisim vazhdimisht.
Kodimi në KASH. Kodimi ka të bëjë me vendosjen e informacionit në sistemin e
kujtesës. A e kodojmë në kujtesë çdo gjë që shohim? Stimuj të shumtë i bombardojnë
shqisat tona dhe neve na duhet të përdorim njohjen e modeleve dhe vëmendjen selektive
për të mënjanuar informacionin pa lidhje dhe për t’u përqëndruar në stimujt e
rëndësishëm. Ne kemi prirjen të mbajmë mend ato informacione për të cilat jemi të
interesuar dhe që jemi të motivuar për ti mësuar. P.sh: nga një libër ne mbajmë mend
gjërat praktike apo informacionet interesante.
Dy faktorë shumë të rëndësishëm në kodimin e informacionit janë kuptimshmëria dhe
grupimi. Kuptimshmëria është vlera informative e materialit. Një material me
kuptimshmëri të lartë kodohet më lehtë se një material me kuptimshmëri të ulët.
Përpiquni ti thoni shkronjat e mëposhtme sipas rradhës: Q-ENT-ËPA-NËM-ACE-N. A i
mbani dot mend? Ky varg shkronjash ka shumë pak kuptim për ju. Megjithatë ne mund ta
shtojmë ndjeshëm kuptimshmërinë e këtyre shkronjave duke bërë rigrupimin e tyre:
QENTË-PANË-MACEN. Kësaj here nuk duhet të keni asnjë vështirësi për të mbajtur
mend shkronjat, sepse ato janë renditur në mënyrë të tillë që kanë kuptim për ju.
Një arsye tjetër pse patët sukses herën e dytë është fenomeni i quajtur grupim. Ky është
proces kodimi me kombinim stimujsh. Është vërejtur se aftësia e njeriut për të mbajtur
mend informacionin e paraqitur është e kufizuar në rreth shtatë informacione. Grupimi na
ndihmon të përmirësojmë kujtesën, sepse çdo grup mund të përmbajë më shumë
informacion.
Çfarë kodi përdoret në kujtesën afatshkurtër? Studimet tregojnë se ka më shumë të ngjarë
të përdorim një kod dëgjimor për të depozituar një informacion, përsa i përket mënyrës
sesi ai tingëllon. Mundësia më e madhe është ta përsërisim informacionin vazhdimisht
dhe duke përsëritur mënyrën sesi ai tingëllon e depozitojmë në KASH. Disa individë janë
në gjendje të përdorin kodin pamor në kujtesën afatshkurtër.
Përsëritja
Ka një mënyrë për ta mbajtur informacionin në KASH për një kohë shumë më të gjatë,
dhe kjo mënyrë është përsëritja. Ajo mund të marrë dy forma: përsëritja për mbajtjen
mend të informacionit në kujtesë dhe për përpunim. Përsëritja për mbajtjen mend
informacionit është thjesht një rithënie e vazhdueshme e materiali, pa menduar për të.
Përsëritja për përpunimin e informacionit ka të bëjë me të menduarit në kuptimin e
materialit dhe përpjekja për të krijuar lidhje me informacionin që tashmë gjendet në
kujtesën tonë. Kjo është shumë më efektive sepse ka një nivel të thellë përpunimi.
Kujtesa afatgjatë.
Përmes përsëritjes përpunuese njeriu është në gjendje të kodojë informacionin, në mënyrë
që ai të hyjë në kujtesën afatgjatë (KAGJ). Kyçi për kodimin në kujtesën afatgjatë është
organizimi i materialit në mënyrë që ai të ketë kuptim. Në një kuptim KAGJ mishëron
anët më të mira të depozitave shqisore dhe afatshkurtra, kapaciteti i saj është pothuaj i
pakufizuar për sa i përket sasisë së materialit që mund të depozitohet dhe kohëzgjatja e
saj duket se është relativisht e përhershme.

I lidhur ngushtë me përsëritjen për përpunimin e informacionit është koncepti i thellësisë
së përpunimit. Kjo ide nuk përfshin depozita të veçanta kujtese, perkundrazi ajo e
konsideron kujtesën si një njësi me nivele të ndryshme thellësie. Informacioni që nuk ka
lidhje apo që është i rastësishëm, nuk mbahet mend aq mirë sa informacioni që ka kuptim
ose të cilin subjekti është i interesuar ta mbajë mend. Materiali që ka kuptim mund të
përpunohet më në thellësi.
Përsëritja për mbajtjen
mend të informacionit
Ngacmuesi Riprodhimi
Mjedisor Vëmendja
Përsëritja për përpunimin
e informacionit

Riprodhimi i
informacionit
Skema për këtë teori të kujtesës na tregon se i gjithë informacioni hyrës në fillim kalon
përmes kujtesës shqisore (KSH), përpara se të hyjë në kujtesën afatshkurtër (KASH). Atje
ky informacion mund të mbahet përmes përsëritjes dhe/ose kodohet me sukses për
depozitim në kujtesën afatgjatë (KAGJ) ose harrohet.
Një lloj klasifikimi i kujtesës dallonte dy lloje KAGJ: kujtesën sematike dhe episodike.
Kujtesa episodike është një nënsistem i kujtesës semantike, dhe kujtesa semantike është
nënsistem i kujtesës proceduriale.
Kujtesa proceduriale është tipi më themelor i kujtesës dhe ka të bëjë me krijimin e
assocacioneve midis stimujve dhe përgjigjeve. Të mbash mend si ti japësh biçikletës, si të
hash gafore apo që u sëmure pasi hëngre sanduiç, janë shembuj të kujtesës proceduriale.
Kujtesa semantike ka një tipar shtesë. Ajo i lejon individit të krijojë modele në mjedisin
rrethues. Ndërsa kujtesa proceduriale na jep sjellje të dukshme, kujtesa semantike mund
të përfshijë aktivitete njohëse (kognitive). Njohuritë që përdorim në përvojën tonë të
përditshme “2+2=4” ‘Nata është e errët’ apo formimi i shumësit të emrave janë shembuj
të kujtesës semantike. Përdorimi i informacionit nga kujtesa bëhet në mënyrë automatike
dhe riprodhimi shpesh është përgjigjja e pyetjes “çfarë?”.
Kujtesa episodike është sistemi më i lartë i kujtesës dhe na jep tiparet shtesë të ruajtjes së
njohurive në lidhje me përvojat vetiake. Ndonjëherë e quajmë kujtesë autobiografike. Ajo
përfshin ngjarjet që kanë kuptim për ne personalisht. Të mbash mend që hëngre pulë për
darkë natën e kaluar, apo që pe një film me filan aktore javën që shkoi, janë shembuj të
kujtesës episodike. Ashtu si kujtesa semantike, kjo lloj kujtese ka të bëjë me aktivitete
njohëse, por riprodhimi i materialit i përgjigjet pyetjes “kur?” dhe “ku?”. Në rastin e
amnezisë njeriu mban mend akoma fakte të përgjithshme dhe është i aftë të kuptojë
(kujtesa semantike), por nuk mban mend informacione që lidhen me personin e tij
(kujtesa episodike). Kujtesa semantike mund të konsiderohet si fjalor, ndërsa kujtesa
episodike si ditar.

KSH KASH KAGJ

Herë pas herë ndodhin ngjarje aq të rëndësishme saqë ato lenë një përshtypje shumë të
gjallë në kujtesën episodike, ndaj dhe për këto ngjarje mund të merren shumë më tepër
hollësi se zakonisht. Kjo lloj kujtese quhet kujtesë blic.